Oplysninger om vores behandling
af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hos Fotografen v/Erik Sahl, Havremarken 19, 9690 Fjerritslev, CVR-nr. 27879977. Telefon: (+ 45) 20 96 99 59

E-mail: eriksahl@eriksahl.dk

er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

2. Formaalene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formaal:

–  Opfylde en aftale du er part i, eller for at indgaa en saadan aftale med dig efter din anmodning,

herunder at behandle din sag hos os.

–  Overholde en retlig forpligtelse, som paahviler Hos Fotografen.

–  Fastlægge, forfølge eller gøre et retskrav gældende.

–  Opbevaring med henblik paa genudlevere billeder til dig efter forespørgsel, fx hvis de oprinde-

ligt udleverede billeder bortkommer paa et senere tidspunkt.

3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Europa-parlamentets og raadets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

–  Artikel 6, stk. 1, litra a) og Artikel 9, stk. 2, litra a), naar du har givet dit samtykke.

–  Artikel 6, stk. 1, litra b), naar behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale du er part i, el-

ler for at indgaa en saadan aftale med dig efter din anmodning.

–  Artikel 6, stk. 1, litra c), naar behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse,

som paahviler Hos Fotografen.

–  Artikel 49, stk. 1 litra a), naar det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelan-

de for at opfylde en aftale du er part i.

–  Artikel 49, stk. 1, litra e), naar det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredje-

lande for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

–  Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail mv.

–  Fødselsdato, samt evt. forældretilladelser paa vegne af modeller under 18 aar.

–  Billeder af dig.

–  Betalingsoplysninger, herunder faktura for det arbejde, vi har udført for dig.

Hos Fotografen behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, og behandler heller ikke oplysninger om strafbare forhold.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant i forhold til behandlingens formaal:

–  Vores databehandlere, herunder leverandører som printer fysiske fotos.

–  Offentlige myndigheder hvor dette følger af lov.

–  Billeder af modeller uploades til sociale medier og fotografiske hjemmesider.

–  Billeder af personer, som ikke er modeller, uploades til Facebook, hvis der gives samtykke.

–  Billeder af personer, som er bestilt af andre end personen selv, videregives til bestilleren.

–  Billeder i forbindelse med person- eller tingsskade, hvorpaa personer fremgaar, videregives til det relevante forsikringsselskab.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hos Fotografen overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder internationale organisationer.

Hvis du er model, kan dine billeder blive overført til fotografiske hjemmesider udenfor EU/EØS saafremt du har givet dit samtykke hertil, overførslen er en del af aftalen med dig, eller Hos Fotografen har købt ejendomsretten til dine billeder af dig.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi behandler om dig er hovedsageligt de oplysninger, som vi har modtaget fra dig. I visse tilfælde kan vi dog indhente yderligere oplysninger om dig fra andre kilder.

De andre kilder som vi bruger til at indhente oplysninger om dig er generelt:

–  Din manager eller samarbejdspartner, hvis du er model.

–  Din arbejdsgiver hvis du skal have taget medarbejder portrætter.

–  Din nærmeste familie, hvis de bestiller familiefotos mv.

–  Offentligt tilgængelige kilder, fx krak, cvr-registreret, google mv.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 aar fra samhandlens afslutning. Vi kan opbevare dine oplysninger, herunder billeder, i længere eller kortere tid efter aftale med dig.

Saafremt du anmoder om at faa  dine oplysninger slettet, vurderer vi konkret, om der foreligger en legitim grund til at gemme oplysningerne. Er dette ikke tilfældet, sletter vi dine oplysninger.

Ved vurderingen lægger vi vægt paa, om der i lovgivningen er en ret eller forpligtigelse til at vi gemmer oplysningerne, om du har en rimelig interesse i at oplysninger slettes, som overstiger vores interesse i at gemme oplysningerne, samt om den fortsatte lagring af oplysningerne medfører en risiko for dig som registreret.

Billeder som vi har købt af dig, eksempelvis fordi du er professionel fotomodel, slettes kun hvis dette fremgaar af aftalen om fotoshootet.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatiske afgørelser. Vi anvender dine personoplysnin- ger til profilering, hvilket sker ved at vi analyserer dine præferencer for vores produkter. Dette gør vi for at maalrette vores markedsføring paa netop de produkter, som har interesse for dig.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os paa de kontaktoplysninger, der fremgaar ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, paavirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger paa baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplys- ninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at faa indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at faa urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at faa slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at faa behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at faa begrænset behandlingen, maa vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik paa at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan ogsaa gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at faa overført disse personoplysninger fra een dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder paa www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den maade, vi behandler dine personoplysninger paa. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger paa www.datatilsynet.dk.